როგორ შევარჩიოთ საუკეთესო ჰოსტინგ კომპანია

უფასო ჰოსტინგი

დღეს ხშირად ისმება შეკითხვები თუ რომელი ჰოსტინგია უკვეთესი, რატომ და ზოგადად რა კრიტერიუმებით ხდება ჰოსტინგების შერჩევა. ამიტომ ჰოსტინგის შესახებ გავაკეტებ  მცირე მიმოხილვას.

  წაიკითხე მეტი…

მოლაპარაკების ხელოვნება

  ჩვენი ცხოვრების დიდ ნაწილს მოლაპარაკებების პროცესში ვატარებთ… მოლაპარაკებები კოლეგებთან, აქციონერებთან, პარტნიორებთან, მეგობრებთან, მეუღლესთან, შვილებთან… რამდენად მნიშვნელოვანია მენეჯერი ფლობდეს მოლაპარაკების მართვის ხელოვნებას? წაიკითხე მეტი…

პოზიციონირება და მანიპულირება

იმიჯოლოგია, როგორც ფაბლიქ რილეიშენზი, ეძებს ყველაზე ეფექტურ მეთოდებს  თავის  აუდიტორიისთვის. ერთ-ერთი მათგანი ლიდერების აზრი, როდესაც  აუდიტორიასთან  მუშაობა 10-20%-მდე რეალურად ფარავს ხალხის აუცილებელ  მასას.  ასევე,  მნიშვნლეოვანია პოზიციონირების ტექნოლოგია, ახლად შექმნილ  ბაზარზე გასაყიდი  პროდუქციისათვის და წინ წაწევისათვის. ორივე შემთხვევაში  მოქმედებს შევიწროვების  პრინციპი ( ერთ შემთხვევაში აუდიტორიის, სხვა  შემთხვვაში- ობიექტის დასახასიათებლდ), რათა კომუნიკაცია გახდეს უფრო  ეფექტური, რაც იძლევა კომუნიკაციის ჯაჭვის უფრო ვიწო უბანზე კონცენტრირების შესაძლებლობას. წაიკითხე მეტი…

თანამედროვე მენეჯმენტი


 ორგანიზაცია და მენეჯერები
 მენეჯერები მუშაობენ ორგანიზაციაში და წარმართავენ  ორგანიზაციულ სამუშაოებს. ორგანიზაცია ეს არის  ადამიანთა გაერთიანება, რომლებიც  მოქმედებენ  კოონდინირებულად წინასწარ დასახული მიზნების  მისაღწევად. რობინ ს. პ. (1991) ორგანიზაციას განსაზღვრავს როგორც: “ხალხის სისტემური მოწყობა, რომლებიც ასრულებენ სპეციფიკურ მიზნებს”. წაიკითხე მეტი…

პერსონალის შერჩევა

  პერსონალის შერჩევის არსი
 წარსულში ხელმძღვანელები ხშირად არჩევდნენ ახალ თანამშრომლებს კადრების სამსახურების გარეშე. ამ დროს ისინი ეყრდნობოდნენ საკუთარ ინტუიციას და გამოცდილებას, აგრეთვე რეკომენდაციას წინა სამუშაო ადგილიდან. ხშირი შეცდომები კი იწვევდა თანამშრომელთა ხშირ განთავისუფლებას და ახლის დანიშვნას. ასეთი მიდგომა არაეკონომიური და არაეფექტიანი იყო. თანამედროვე პირობებში პერსონალის მართვის პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა კადრების შეკრება და შერჩევა. ნებისმიერი ორგანიზაციის მომავალი საქმიანობა პერსონალის მართვის სფეროში დიდაა დამოკიდებული იმაზე თუ როგორი კადრები იქნა შერჩეული და როგორ ჩატარდება შერჩევის პროცესი. წაიკითხე მეტი…

როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი


კარგი ბიზნეს-გეგმა ინვესტიციის მოზიდვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი ელემენტია.

ბიზნეს-გეგმის მომზადების შემდეგ იწყება ინვესტორის ძიების ხანგძლივი და რთული  პროცესი.ბუნებრია ეს პროცესი (ინვესტიციის მოზიდვის პროცესი), თვით მოითხოვს რესურსებს  (დროს, ენერგია, ფულს და ა.შ), ხშირად ჩასატარებელი ხდება სამუშაოები, რომლებსაც თქვენ  “ჩქმალავდით”, მაგალითად- დამატებითი მარკეტინგული კვლევები და ა.შ. წაიკითხე მეტი…

ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა

 

ნებისმიერი შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმის ფორმა იძლევა მხოლოდ ზოგად წარმოდგენას.  ყოველ ბიზნესს კი აქვს თავისებურებანი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება არსებობდეს ყოველი  შემთხვევისათვის გამოსადეგი რაღაც სტანდარტული გეგმა.
არსებობს ნებისმიერი ბიზნეს გეგმის შედგენის ერთი პრინციპი: ის ყოველთვის უნდა იყოს მოკლე. მართალია, ზოგჯერ პრობლემის ადეკვატურად ასახსნელად საჭიროა, უფრო ვრცელი მასალა, მაგრამ ამავე დროს მკითხველს არ უნდა შეუნელდეს ინტერესი, არ უნდა იყოს ზედმეტად გადატვირთული. წაიკითხე მეტი…

ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

super-biznes-men

1. რეკომენდებული სტრუქტურა
2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება
3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს-გეგმა?
4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირება წაიკითხე მეტი…

PR ტერმინოლოგია

   წრმოგიდგენთ ქართულენოვანი PR ტერმინოლოგიას. ტერმინოლოგია ორგანიზებულია ანბანური სტრუქტურით.

წაიკითხე მეტი…

იმიჯის გლობალური ასპექტები

   იმიჯმეიკერი ქმნის, კორექტირებას უკეთებს ლიდერის სახეს ისე, როგორც სპინ–დოქსი (ეს კიდევ ახალი პროფესიაა), რომელსაც შესწორებები შეაქვს სხვადასხვა მოვლენებში მასობრივ ინფორმაციათა საშვალებებით. ორივე შემთხვევში ამომრჩეველი დგას არა პოლიტიკოსის ან მოვლენბის წინაშე, არამედ მათ ანარეკლებთან მასობრივ ინფორმაციათ საშვალებში. წაიკითხე მეტი…